مالیات توافقی یا همان تبصره ماده 100 عملکرد سال 1402 – خرداد 1403

تبصره ماده 100 برای اشخاص حقیقی

 • در اجرای ماده) 100 ( قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 و تبصره آن و با رعایت مفاد بند)ج( تبصره) 6 ( قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان،اجرای عدالتمالیاتی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1402 برخی از صاحبان مشاغل،موارد ذیل را مقرر می دارد:الف- مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده) 100 ( قانون مالیات های مستقیم اصلاحیمصوب 1394 :
  1 -تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمتآن ها در سال 1402 حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده) 84 ( قانون
  مالیات های مستقیم )مبلغ 180،000،000،000 ریال( بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی بارگذاری می شود،
  مشمول مقررات بند)الف( این دستورالعمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد ومدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 و ارائه
  اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکورمعاف می باشند. شمول این معافیت ها منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
  تبصره- صاحبان مشاغل زیر مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند )الف( این دستور العمل نمی باشند.
  این مودیان در اجرای مقررات ماده) 100 ( قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق تأیید با تکمیل اظهارنامه پیشفرض و تسلیم آن در
  اجرای بند )ب( این دستورالعمل، یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حسبمقرات قانونی مربوط( می باشند.
  1 – 1 -مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1402 بیشاز مبلغ 180،000،000،000 ریال بوده است.
  1 – 2 – در پرونده های مشارکت مدنی، چنانچه سهم در آمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند) 1 – 1 ( باشد و یا
  مجموع در آمد مشارکت بیش از مبلغ 360،000،000،000 ریال باشد.
  1 – 3 -مؤدیانی که تا تاریخ 1403/03/25 برای آنها فرم تبصره ماده) 100 ( قانون مالیاتهای مستقیم بارگذاری نشده است.
  تبصره-حکم بند) 1 – 3 ( مانع از بارگذاری فرم تبصره مذکور با درخواست مؤدیان محترم یا اتاق های اصناف و یا تشکل های حرفه ای ذیربط آنها بعد
  از تاریخ مذکور نخواهد بود.
 • 2 سازمان مالیاتی با توجه به اطلاعات و سوابق موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان، مالیات مقطوع مشمولین بند )الف( این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی
  فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https:// my. tax. gov. ir بارگذاری می نماید.
  در صورتی که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام شده توسط سازمان مالیاتی، کمتر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مودی باشد، مودی مکلف است
  میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات مقطوع نیز در صورتی که فروش و درآمد خالص ابرازی مودی تا میزان حد نصاب مقرر در
  جزءهای) 1 – 1 ( و) 2 – 1 ( حسب مورد باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد.
 • 3 مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند)الف( این دستورالعمل قطعی است و درصورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط
  مؤدی،مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه حداکثر تا تاریخ 1403/03/31 می باشد.
 • 4 چنانچه با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه، اسناد و مدارک مثبت های از مودیانی که مالیات آنها در اجرای بند )الف( این دستورالعمل به
  صورت مقطوع تعیین و قطعی شده باشد، به دستآید که مؤید فروش و درآمد بیشاز فروشیا درآمدی که مبنای مالیات مقطوع قرار گرفته است،
  باشد:
  4 – 1 – در صورتی که بیش از حد نصاب های مذکور در جزءهای ) 1 – 1 (و) 1 – 2 (بند ) 1 (فوق )مبالغ 180,000,000,000 یا 360,000,000,000 ریال(
  حسب مورد باشد، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده 100 ق.م.م نبوده و علاو هبر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده 97 آن قانون،
  مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر، از
  جمله معافیتموضوع ماده) 101 ( قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.
  4 – 2 -صورتی که کمتر از حد نصاب موضوع بند) 1 ( فوق و مبلغ مابه التفاوت نیز بیشازپانزده درصد) 15 %( باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت
  مقرراتمطالبه خواهد شد. مابه التفاوتمالیاتمطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده 192 ق.م.م نخواهد شد
 • 5 در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حساب های بانکی آنها از طریق دستگاه های کارتخوان ) pos ( یا سایر ابزارهای
  پرداخت، درآمد آنها نمی باشد)از جمله نمایشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک( ،این موضوع در تعیین مالیات مقطوع آنها
  لحاظ خواهد شد.
 • 6 چنانچه حسب اسناد ومدارکبدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخصشود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام )اینتا کد یک
  یا چند فعالیت( که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعالیت واقعی مودی در آن سال مغایرت دارد،مابه التفاوت
  مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء) 4 – 2 ( این دستورالعمل محاسبه شده و از طریق صدور برگ قطعی در درگاه الکترونیکی
  سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد.
  این حکم مانع از رسیدگی به اعتراضمؤدی برابر مقرراتقانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
 • 7 میزان مالیات مقطوع پزشکانیکه در عملکرد سال 1402 مشمول حکم جزء) 1 ( بند )ط( تبصره ) 6 (قانون بودجه سال 1402 کل کشور بوده اند، معادل مالیات
  تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.
  جزء) 1 ( بند)ط( تبصره) 6 ( قانون بودجه سال 1402 :
  کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده –
  درصد ) 10% ( از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از
  طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ
  صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان
  درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده ) 199 ( قانون مالیات
  های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد.
 • ب- تولید اظهارنامه پیشفرضبرای صاحبان مشاغل گروه های دوم وسوم موضوع آیین نامه اجرایی ماه) 95 ( قانون مالیات های
  مستقیم با فروشو درآمد خالصبیشاز 180،000،000،000 ریال برای سال 1402 :
  9 – برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل موضوع بند )ب( این دستورالعمل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه
  اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالصابرازی مودی بیشاز نصاب مقرر در جزءهای) 1 – 1 (و) 1 – 2 (بند ) 1 (این دستورالعمل باشد، سازمان مالیاتی
  اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض بر اساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی
  https my tax gov ir می نماید. چنانچه مودیان مذکور نسبت به تایید و یا تکمیل و تسلیم آن با حداقل فروش و درآمد و مالیات مشخصه شده
  در اظهارنامه پیشفرضاقدام نمایند، اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده ) 97 ( قانون مالیات های مستقیم به عنوان اظهارنامه کم ریسکتلقی شده وبدون
  رسیدگی مورد پذیرشقرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد.
 • 10 درخصوص مؤدیان موضوع بند) ب( این دستورالعمل، چنانچه با رعایت قوانین ومقررات متعاقباً اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که
  مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبات اظهارنامه پیش فرض تایید یا تکمیل و تسلیم شده قرار گرفته باشد،
  مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانونی مطالبه خواهد شد.
 • ج-سایر مقررات:
  11 -اطلاعات واصله به سازمان که در محاسبات مالیات مقطوع مودیان موضوع بند)الف( و درآمد مودیان موضوع بند)ب( این دستورالعمل که اظهارنامه
  مالیاتی آنها به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده،محاسبه گردیده است،به عنوان اطلاعات برداشت شده محسوب و در محاسبات و رسیدگی
  های بعدی حسب مورد برای اخذ مالیات مابه التفاوت،مبنای عمل نمی باشد.
 • -12 مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بندهای)الف( و)ب( این دستورالعمل تا تاریخ 1403/03/31 میی باشید.صیاحبان مشیاغلی کیه
  امکان پرداخت مالیات مقطوع در اجرای بند) 2 ( این دستورالعمل و یا مالیات ابرازی در اجرای بند) 9 ( این دستورالعمل را به صیورت یکجیا تیا تیاریخ
  مذکور نداشته باشند؛به شرح زیر می توانند نسبت به تقسیط و پرداخت مالیات مربوط اقدام نمایند.
  12 – 1 -در صورتی که مودی در هنگام درخواست تقسیط،دارای بدهی قبلی بابت عملکرد سال های قبل همین پرونده مالیاتی نباشد،مالیات مقطیوع و
  یا مالیات ابرازی در اجرای بند) 9 ( این دستوالعمل حسب مورد به مدت 9 ماه) 10 قسط مساوی( قابل تقسیط می باشد.
  مفاد این بند در مورد مودیان دارای بدهی سال های قبل همین پرونده مالیاتی، چنانچه نسبت به ترتیب پرداخت یدهی های مربیوط از طریق چک
  الکترونیک با رعایت مفاد ماده) 167 ( قانون مالیات های مستقیم،حداکثر به مدت 6ماه ) 7 قسط مساوی( اقدام نمایند،نیز جاری است.
  12 – 2 -در صورتی که مودی در هنگام درخواست تقسیط، دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد؛ یا دراجرای
  قسمت اخیر بند) 12 – 1 (نسبت به ترتیب پرداخت بدهی خود از طریق چک الکترونیکی اقدام نماید،در صورت ترتیب پرداخت مالییات مقطیوع
  و یا مالیات ابرازی در اجرای بند) 9 ( این دستورالعمل حسب مورد از طریق چک الکترونیک،مالیات متعلقه به مدت 14 ماه) 15 قسیط مسیاوی( تقسییط
  می گردد.
  12 – 3 —درصورتی که مودی در هنگام درخواست تقسیط، دارای بدهی بابت عملکردهای قبل همین پرونده مالیاتی باشد؛مالیات مقطوع و یا مالیات
  ابرازی در اجرای بند) 9 ( این دستوالعمل حسب مورد به مدت 4 ماه) 5 قسط مساوی( قابل تقسیط خواهد بود.
 • چک الکترونیکی، چکی است که با صدور آن، صادرکننده، تمام یا بخشی از موجودی حساب خود را در بانک، به یک شخص ثالث،
  انتقال داده و نحوه صدور، ثبت و تایید این نوع جدید از چک، تماما به شکل الکترونیکی و اینترنتی و از طریق سامانه چک بانک
  مرکزی و با استفاده از امضای دیجیتال، انجام می گیرد.
 • 13 برای مودیانی که در اجرای جزء) 3 ( بند )الف( این دستورالعمل، باعدم پذیرش فرم تبصره ماده) 100 ( قانون مالیات های مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه
  مالیاتی اقدام نمایند، مالیات ابرازی حداکثر به مدت 2 ماه) 3 قسط مساوی( قابل تقسیط خواهد بود.
 • 4 ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مقررات ماده ) 191 ( قانون مالیات های مستقیم ،برای صاحبان مشاغلی که در اجرای بندهای )الف( یا )ب(
  این دستورالعمل )تایید و ارسال فرم تبصره ماده 100 یا تایید و تکمیل فرم اظهارنامه پیش فرض مطابق بند ) 9 ( فوق(، اقدام می نمایند، امکان بخشودگی
  % 100 )صددرصدی( جرایم موضوع مواد ) 190 ( )بابت تقسیط بدهی در صورت پرداخت در موعد مقرر( و) 169 ( )بابت عدم صدور صورتحساب( و 272
  قانون فوق را حسبمورد فراهم نمایند.
 • 15 در خصوصمؤدیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی می نمایند، هزینه های اجاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد
  بود.

 

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.