آدرس اداره مالیات

تغییرات جدید در ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی

سازمان امور مالیاتی کشور اصلاحاتی در ثبت‌نام اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام مالیاتی اعمال کرده است که لازم است فعالان اقتصادی با آن‌ها آشنا شوند.

به گزارش ایسنا، طبق این اصلاحات همچنان فراخوان‌های قبلی ثبت‌نام سازمان که تا پایان سال ۱۳۹۴ انجام‌شده، همچنان برقرار است.

در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیـت توسـط شـخص حقیقـی بـا صـدور مجـوز فعالیت از سوی مراجع ذی‌ربط، سازمان باید در اجرای مقررات با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت نسبت به ثبت‌نام مؤدی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را (به‌صورت مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان) به مؤدی اعلام کند.

 در صـورت نیـاز بـه ثبـت اطلاعـات تکمیلی، مؤدی مکلف است با اعلام سازمان با مراجعه به سامانه ثبت‌نام مؤدیانش، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت‌نام اقدام کند.

ثبت‌نام جداگانه برای هر واحد شغلی

همچنین، صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت‌نام می‌شوند و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه بر اساس مجوز صادره از مراجع ذی‌صلاح، بـیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت‌نام صـورت خواهـد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل‌های فعالیت) یکی از این محـل‌هـا، به‌عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به‌عنوان شعبه منظور خواهد شـد.

در صـورت عـدم انتخـاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود و اگر صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه، در یک محل بیش از یک فعالیـت شـغلی داشـته باشـند، مکلف به یک ثبت‌نام برای کلیه فعالیت‌های شغلی محل مذکور هستند.

همچنین، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان، ایجاد دفتر یـا فروشـگاه در یـک یـا چنـد محل دیگر را اقتضا کند، مؤدی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت‌نام به نشانی که به‌عنوان محـل اصلی فعالیت اعلام می‌کند، انجام و یک فقره اظهارنامه بـرای کلیـه درآمـدهای حاصـل از فعالیـت‌هـای خـود تسلیم کند که در این صورت برای آن یک پرونده به نشانی که اعلام می‌کند، تشکیل می‌شود.

طبق اصلاحات صورت گرفته، مشاغلی که به‌صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند، به‌عنوان یـک مؤدی در نظام مالیاتی ثبت‌نام خواهند شد و باید در زمان ثبت‌نام یا تکمیل اطلاعـات ثبت‌نام، اطلاعات موردنیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام کنند.

اعلام هرگونه تغییرات در واحد شغلی به سازمان

از سوی دیگر، مشمولین ثبت‌نام مکلفند هرگونه تغییرات ازجمله انحلال، تعطیلی فعالیت (دائم یـا موقـت)، تغییـر نـام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام کنند.

در راستای ثبت‌نام در نظام مالیاتی، برای اشخاص حقوقی (به‌استثنای اشـخاص موضـوع مـاده ۲ قـانون) شناسـه ملـی به‌عنوان شـماره اقتصادی آن‌ها محسوب می‌شود و برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل، سـازمان موظـف اسـت پس از ثبت‌نام برای آن‌ها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آن‌ها صادر و ابلاغ کند. دراین‌بین تا زمانی که برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل، شماره اقتصادی جدیـد صـادر نشـده است، از شناسه ملی، شـماره ملـی، شناسـه مشـارکت مـدنی و شـماره اختصاصـی اشـخاص خـارجی استفاده کنند.

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.