سازمان امور مالیاتی کشور

اصلاح مواد فصل دوم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از اصلاح موادی از فصل دوم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد. متن این اطلاعیه را در زیر می‌خوانید:

در راستای خدمت‌رسانی هر چه مؤثرتر به مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل در ثبت‌نام اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام مالیاتی کشور، برخی مواد فصل دوم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 31/4/1399) اصلاح گردیده که فعالان محترم اقتصادی لازم است موارد و نکات اصلاح‌شده به شرح زیر را مدنظر قرار دهند:

فصل دوم: ثبت‌نام در نظام مالیاتی

ماده 2): اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین‌نامه و بـه ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.

  • تبصره 1 – فراخوان‌های قبلی ثبت‌نام سازمان که تا پایان سال 1394 انجام شده است، کماکان معتبر است.
  • تبصره 2 – در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیـت توسـط شـخص حقیقـی بـا صـدور مجوز فعالیت از سوی مراجع ذی‌ربط، سازمان موظف است در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مـورد (به‌صورت بـرخط یـا غیـر بـرخط) نسبت به ثبت‌نام مؤدی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی (ازجمله مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان حسب مورد) به مؤدی اعلام نماید. در این‌گونه موارد در صـورت نیـاز بـه ثبـت اطلاعـات تکمیلی، مؤدی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت‌نام مؤدیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت‌نام اقدام نماید.

ماده 3): صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت‌نام می‌شوند.

  • تبصره 1 – چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح، بـیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت‌نام صـورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل‌های فعالیت) یکی از این محل‌ها، به‌عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به‌عنوان شعبه منظور خواهد شـد. در صـورت عـدم انتخـاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.
  • تبصره 2 – چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه در یک محل بیش از یک فعالیـت شـغلی داشـته باشـند، مکلف به یک ثبت‌نام برای کلیه فعالیت‌های شغلی محل مذکور می‌باشند.
  • تبصره 3 – در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان، ایجاد دفتر یـا فروشـگاه در یـک یـا چند محل دیگر را اقتضا نماید، مؤدی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت‌نام به نشانی که به‌عنوان محـل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه بـرای کلیـه درآمـدهای حاصـل از فعالیت‌های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می‌نماید، تشکیل می‌شود.

ماده 4): مشاغلی که به‌صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند، به‌عنوان یـک مؤدی در نظام مالیاتی ثبت‌نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت‌نام یا تکمیل اطلاعـات ثبت‌نام، اطلاعات موردنیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.

ماده 5): مشمولین ثبت‌نام مکلفند هرگونه تغییرات ازجمله انحلال، تعطیلی فعالیت (دائم یـا موقـت)، تغییـر نـام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.

ماده 6): در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای اشـخاص موضـوع مـاده 2 قـانون) شناسـه ملـی به‌عنوان شـماره اقتصادی آن‌ها محسوب می‌شود. برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، سـازمان موظـف اسـت پس از ثبت‌نام برای آن‌ها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آن‌ها صادر و ابلاغ نماید. ماده 7): مادامی‌که برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، شماره اقتصادی جدیـد صـادر نشـده است، حسب مورد از شناسه ملی، شـماره ملـی، شناسـه مشـارکت مـدنی و شـماره اختصاصـی اشـخاص خـارجی استفاده نمایند.

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.