سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم سال 99 برای اظهارنامه مالیاتی عملکرد 98

رئیس سازمان امور مالیاتی با صدور دستورالعملی، نحوه تعیین مالیات مقطوع برخی از صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1398 در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 را اعلام کرد.

در متن این دستورالعمل آمده است:

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به‌منظور تکریم مؤدیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل (به‌استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/9/12)، مقرر می‌دارد:

الف) مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/4/31 :

1. تمامی صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال 1398 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم (مبلغ 9.900.000.000 ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می‌باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال 1399(فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/4/31 و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می‌شوند.

1-1. صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح در عملکرد سال 1397 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده‌اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1398، می‌توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آن‌ها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای 5 و 6 این دستورالعمل برای این‌گونه مؤدیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مؤدی از شمول مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای 5 و 6 این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب) نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

2. مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1397 به شرح زیر به‌صورت مقطوع تعیین می‌شود:

2-1. صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 25.000.000 ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

2-2. صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 25.000.001 ریال تا 50.000.000 ریال، با 4% (چهار درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

2-3. صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 50.000.001 ریال تا 100.000.000 ریال، با 8% (هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

2-4. صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از 100.000.000 ریال با 12% (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

تذکر: بندهای فوق مربوط به مؤدیانی است که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال 1398 از مبلغ 9.900.000.000 ریال بیشتر نباشد. مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال 1398 بیش از مبلغ مذکور است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می‌باشند.

3. صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی http://tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

4. در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به‌صورت یکجا تا پایان مردادماه سال 1399 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به‌صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت به‌موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

5. هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مؤدی در سال 1398 بیش از مبلغ ابرازی به‌عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند 3 این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مؤدی از حدنصاب مقرر (9.900.000.000 ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند 1-4 ماده 41 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات اقدام خواهد شد.

6. هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مؤدی در سال 1398 بیش از مبلغ 9.900.000.000 ریال بوده، مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه به‌ویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از معافیت‌های قانونی ازجمله معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد.

ج) سایر موارد:

8. صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال 1398 اولین سال فعالیت آن‌ها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (ازجمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) می‌باشند.

9. هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1398 نسبت به محل فعالیت در سال 1397 با عنایت به مفاد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود (به‌استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).

10. آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1397 آن‌ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1397 به‌صورت کامل فعالیت نداشته‌اند، ابتدا باید مالیات سال 1397 آن‌ها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد موردنظر قرار گیرد.

11. مالیات عملکرد سال 1398 مؤدیان موضوع این دستورالعمل درصورتی‌که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل اقدام ننموده باشند (به‌عنوان آخرین اقدام مؤدی قبل از پایان مرداد سال 1399) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی ازجمله مفاد مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال 1398 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

12. کلیه خریداران سکه که در سال 1398 نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌باشند. مؤدیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود.

13. آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند الف این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند ب این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1397 مؤدیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تأثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته‌شده عملکرد سال 1398 آن‌ها نخواهد داشت.

14. صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند ب این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند ب مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام‌شده نیست.

15. نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بند ی تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 و بخشنامه‌های صادره مرتبط با آن در سال 1398 ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان بانکی) شده‌اند، لذا آن دسته از صاحبان مشاغل و حرف مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده‌اند (ثبت کارت‌خوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور لغایت بهمن‌ماه 1398)، برای عملکرد سال 1398 مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود ازجمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خواهند بود.

16. میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1398 مشمول حکم بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 بوده‌اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند 2 این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آن‌ها، هرکدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه بهره مندی از تبصره ماده 100 و صحبت با یک مشاور مالیاتی همین حالا با کارشناسان ما در پرشین تکس تماس بگیرید. در ادامه تصاویر این بخشنامه را در زیر می‌بینید.

بیشتر بخوانید

2 دیدگاه. Leave new

  • سلام.
    اگر یک مودی مالیاتی دو پرونده مالیاتی مجزا جهت دو منبع درآمدی متفاوت (دو شغل) داشته باشد و در یکی از پرونده ها از تبصره 100 استفاده کرده باشد و بخواهد در پرونده دوم بصورت معمولی اظهارنامه ارسال نماید ، آیا میتواند از سقف معافیت مالیاتی در این پرونده استفاده نماید؟

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.