استانداردهای حسابداری ایران

استاندارد های حسابداری ایران

لیست کامل آخرین ویرایش استانداردهای 41 گانه حسابداری ایران به همراه لینک دانلود PDF
شماره استاندارد حسابداری موضوع لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 1 ارائه صورت‌های مالی (تجدیدنظر شده 1397) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان‌های نقدی (تجدیدنظر شده 1397) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 4 ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی (تجدیدنظر شده 1384) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده 1384) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 6 گزارش عملکرد مالی لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 7 حذف شد
استاندارد حسابداری شماره 8 حسابداری موجودی مواد و کالا لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمان‌های بلندمدت لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 10 حسابداری کمک‌های بلاعوض دولت لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 11 دارایی‌های ثابت مشهود (تجدیدنظر شده 1386 و اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1398) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدیدنظر شده 1386) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 13 حسابداری مخارج تأمین مالی لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 14 نحوه ارائه دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1398) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 16 آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظر شده 1391 و اصلاح‌شده 1392) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 17 دارایی‌های نامشهود (تجدیدنظر شده 1386 و اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1398) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 18 صورت‌های مالی جداگانه (تجدیدنظر شده ۱۳۹۸) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 19 ترکیب‌های تجاری (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص (تجدیدنظر شده ۱۳۹۸) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 21 حسابداری اجاره‌ها (اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 22 گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای (اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 23 حسابداری مشارکت‌های خاص (اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 24 گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 25 گزارشگری برحسب قسمت‌های مختلف لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 26 فعالیت‌های کشاورزی لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 27 طرح‌های مزایای بازنشستگی لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 28 فعالیت‌های بیمه عمومی لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 29 فعالیت‌های ساخت املاک (اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 30 سود هر سهم لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 31 دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف‌شده لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 32 کاهش ارزش دارایی‌ها لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 33 مزایای بازنشستگی کارکنان لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 34 رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 35 مالیات بر درآمد لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 36 ابزارهای مالی؛ ارائه لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 37 ابزارهای مالی؛ افشا لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب ۱۳۹۸) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 39 صورت‌های مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 40 مشارکت‌ها (مصوب ۱۳۹۸) لینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 41 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸) لینک دانلود

خواندنی ها در پرشین تکس